Algemene voorwaarden

Taal Innovatie

Algemene voorwaarden

Taal Innovatie

Algemene voorwaarden Taalinnovatie

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40537870.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de opdrachtovereenkomst tussen mij, Annet van der Graaf, en jou als opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden in de opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

1. Kwaliteit
Ik verplicht mij tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de verstrekte opdracht. Als het werk uit een Nederlandstalige tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven zijn.

2. Geheimhouding
Ik en jij als afnemer verplichten ons tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van onze overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door één van ons is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de overeenkomst.

3. Concepttekst en eenmalige herziening
Indien de levering een tekst bevat, zal de offerte betrekking hebben op levering van de concepttekst en eenmaal een herziening na overleg met jou. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht. Ook bij andere leveringen is in principe één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen.
Ook bij levering van een lay-out is één herziening in de offerte inbegrepen.

4. Tussentijdse wijziging van de opdracht
Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging uitgebreid wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. De aanvullende opdracht wordt vastgelegd in een aanvullende opdrachtbevestiging of wordt op verzoek eerst apart geoffreerd.
Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij jou de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan ben ik niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Ik heb echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
Ingeval van overmacht bij mij zal deze daarvan direct mededeling doen of laten doen aan jou als afnemer. Tijdens de periode van overmacht worden mijn verplichtingen opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben we beiden het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. Jij hebt de verplichting om van mij het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en mij dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

5. Offerte en offertekosten
Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van de mij en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Stel je prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het afgesproken uurtarief.
Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Deze geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen maar niet langer dan twee maanden. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. Met een omvangrijke offerte wordt een offerte bedoeld , waarvoor in totaal meer dan twee uur werk moet worden verricht inclusief de mondelinge toelichting op de offerte. Ook al betaal je de offerte, de in deze offerte geleverde voorstellen blijven eigendom van mij en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 162, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek.

6. Opdracht en opdrachtbevestiging
In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en kan worden aangegeven:
• het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de tekst of dienst, jouw eisen en de omvang van het werk;
• in hoeverre medewerking van jou vereist is, c.q. wat jouw inbreng is;
• welke materialen en gegevens je aanlevert, en binnen welke termijn;
• wie de tekst goedkeurt, binnen welke tijd;
• in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is;
• de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (papier, digitaal of andere informatiedrager) en het gewenste bestandsformaat;
• de uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst.
Daarnaast kunnen bijkomende werkzaamheden kort worden vermeld, zoals:
• vertalingen,
• research,
• eindredactie,
• correctie van zet- en/of drukproeven of van opgemaakte bestanden,
• beeldresearch, begeleiden van illustraties en/of fotografie,
• vormgeving, begeleiding van drukwerk en afwerking.
Als opdrachtbevestiging geldt jouw ondertekening van een door mij uitgebrachte offerte of een digitale bevestiging daarvan.

7. Inschakeling van derden
In overleg met jou kan ik één of meer derden inschakelen om de opdracht uit te voeren. Ik ben dan intermediair. In mijn offerte en in mijn factuur wordt onderscheid gemaakt tussen honorarium, bureaukosten, andere directe kosten en de kosten van derden. De algemene leveringsvoorwaarden van deze derden zijn op de door hen geleverde diensten van toepassing.
De tijd voor het inschakelen en instrueren van derden en het begeleiden van door hen verrichte werkzaamheden breng ik zo nodig bij jou in rekening.
Als je het werk van derden om enige reden afkeurt, is dat niet van invloed op de nakoming van de opdrachtovereenkomst tussen jou en mij. Jouw verplichtingen tegenover mij blijven van kracht.

8. Vrijwaring
Je hebt als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Je vrijwaart mij tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van mijn kant.

9. Aansprakelijkheid
Ik aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van mij als leverancier. Voor het geval wordt geoordeeld dat mij geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat ik jegens jou uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

10. Auteursrechten
Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij mij.
Ik als leverancier van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleen bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Voor ieder ander gebruik dan overeengekomen is niet toegestaan zonder mijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming . Ik kan voor de toestemming een vergoeding vragen.
Na de exclusieve licentieverlening als bedoeld in voorgaand artikel behoud ik mijn auteursrechtelijke bevoegdheden.
Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Je moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht aan mij kenbaar maken en ik moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Ik kan eisen dat mijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die mijn goedkeuring niet krijgt, kan ik op grond van de Auteurswet het gebruik van mijn tekst verbieden. In dat geval ben jij verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, ben je verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd, dien je bij publicatie altijd het auteursrechtelijk voorbehoud te maken zoals bedoeld in art. 15b van de Auteurswet. Onder de toepassing van dit artikel valt zowel de publicatie door als in naam van de overheid.
Bij inbreuk op het auteursrecht ben je schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van mij wordt onder meer beschouwd:
• hergebruik van zijn werk zonder toestemming;
• publicatie in enig ander medium dan overeengekomen;
• aantasting van zijn werk;
• publicatie zonder naamsvermelding.
De bepalingen hierboven die vallen onder 10. Auteursrechten hebben ook betrekking op teksten die ik van derden betrek.

11. Betaling
Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan ik betaling in termijnen verlangen. De betalingsverplichting geldt ook als je de geleverde teksten niet gebruikt.
De betalingstermijn van de factuur is dertig dagen na factuurdatum. Bij betalingen later dan dertig dagen na de factuurdatum is de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die dertig dagen na de factuurdatum ligt. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor jouw rekening. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

12. Geschillen
Op elke overeenkomst tussen mij en jou is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen wij proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in mijn arrondissement.

november 2019

Wil jij ook een duidelijk verhaal?

Taalinnovatie

Rhoon, omgeving Rotterdam

06 108 309 07

annet@taalinnovatie.nl

KvK nummer: 72102373

Btw nummer: NL001968367B74

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief met taaltips en wetenswaardigheden.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.